Лінгвосинергетична методологія реконструкції британської та української аксіоконцептосфер

Автор(и)

  • Наталія Стефанова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

мотиваційний континуум, синергетична система, аксіоконцептосфера, ціннісні концепти, методологія когнітивно-лінгвокомпаративної реконструкції

Анотація

У статті критично схарактеризовано методологічний стан лінгвокультурної концептології й порушено ті
проблемні питання, які потребують подальшого розроблення. Основну увагу зосереджено на необхідності перегляду
структури лінгвокультурних концептів і у зв’язку з цим уточнення термінологічного позначення цих ментальних
утворень. Зроблено припущення, що кожен концепт лінгвокультури набуває концептуального статусу лише тоді,
коли він є ціннісно-значимим для її представників, і тому синергетична сукупність таких утворень складає
аксіоконцептосферу – мотиваційний континуум їхнього побутування. Сформульоване головне завдання
лінгвоконцептологів, пов’язане з пошуками придатних для реконструкції подібного мотиваційного континууму
британської та української етнокультур методологічних інструментів, за допомогою яких вдасться довести, що
виокремлення в лінгвокультурних концептах ціннісного шару лише як одного з компонентів їхніх структур спрощує
ментальну й панхронічну (глибоко діахронічну, етимологічну, історичну й сучасну) природу такого типу утворень.
Запропоновано тріортодоксальний (димензіональний, когнітивно-лінгвокомпаративний, лінгвосинергетичний)
методологічний підхід для аналізу діахронно-синхронної структури власне ціннісних концептів – TRUTH, GOOD,
BEAUTY, BENEFIT / ІСТИНА, ДОБРО, КРАСА, КОРИСТЬ, визначених античними мислителями та подальшими
поколіннями філософів як базові ціннісні категорії і які згодом заклали основи цілих наук – логіки, етики, естетики,
де їх розглядали як складноорганізовану систему ЗНАЧУЩИХ пріоритетів (індивідуальних, колективних,
загальнолюдських) у житті кожного етносу й окремого його представника. Визначено етапи застосування
ефективних методів і методик для реконструкції британської і української аксіоконцептосфер: перший етап
передбачає застосування методів когнітивної лінгвокомпаративістики, зокрема методу діахронічного коментаря
етимологічних версій первісних значень імен зазначених концептів, їх синонімів і дериватів в етимологічних
джерелах англійської та української мов (із залученням словників індоєвропейської етимології), другий – методів
структурної лінгвістики, сучасної лексичної і когнітивної семантики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-25

Номер

Розділ

Статті